jesteś tutaj: strona główna > Regulamin FTL

FTL Anna Kluzek-Dyrda

przesyłki kurierskie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICHPostanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące firmę FTL, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie odbioru, przewozu i doręczania przesyłek w obrocie krajowym na rzecz jej klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami.


Zakres działalności


Zakres działalności FTL obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.Warunki świadczenia przewozów


Umowa o wykonanie usługi pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówień.Tryb przyjmowania, odbioru i doręczania przesyłek


1. Zleceniodawca zgłasza do Zleceniobiorcy chęć nadania przesyłki:

- na stronie internetowej www.ftl.com.pl wypełniając formularz zamówienia.

2. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie zamówienia wypełnionego ze strony www.ftl.com.pl lub na podstawie.

3. Czas doręczenia przesyłek wynosi:

a) w przypadku przesyłek lokalnych ( w granicach administracyjnych miasta i w obszarze podmiejskim) zawsze według indywidualnych ustaleń,

b) w przypadku przesyłek krajowych :

     - do 30kg -  do godz. 13:00 do 2 dni roboczych po nadaniu- przypuszczany termin dostawy lub według indywidualnych ustaleń,

     - powyżej 30 kg - w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki przez kuriera- przypuszczalny termin dostawy

4. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka doręczana jest osobie upoważnionej u adresata do odbioru korespondencji tj. pracownikowi kancelarii, recepcji, sekretariatu, lub innej osobie czynnej w lokalu.

5.W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.
6. W przypadku nieobecności adresata, Zleceniodawca pozostawia awizo, w którym wskazany jest kontakt z Zleceniobiorcą. Termin na kontakt z Zleceniobiorcą wynosi 3 dni i jego bieg rozpoczyna się dnia następnego po awizowaniu przesyłki. W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu


1. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać Zleceniobiorcy przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. Paczka ma zawierać dane adresowe nadawcy i odbiorcy.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe opakowanie przesyłki ponosi nadawca.

3. Szczegóły dotyczące prawidłowego pakowania zawiera odrębna instrukcja dostępna na stronie www firmy FTL, przy czym korzystanie z tejże instrukcji nie zwalnia nadawcy przesyłki z odpowiedzialności w przypadku nie zrozumienia zawartej instrukcji czy błędnego jej zastosowania.

4.Masa opakowania i wszelkie zabezpieczenia są wliczane do masy przesyłki.

5. W wypadku rażących braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia jej do przewozu.
6. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia przesyłki w przypadku:

a) kiedy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej nieprawidłowości

b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZleceniodawcęRzeczy wyłączone z przewozu


1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu niżej wymienionych towarów:

  1. gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym,

  2. broń i amunicja,

  3. żywność łatwo psująca się, wymagająca specjalnych środków przewozu;

  4. towary chemiczne i biologicznie aktywne,

  5. zwierzęta żywe, szczątki ludzkie i zwierzęce,

  6. narkotyki i substancje psychotropowe,

  7. leki wymagające specjalnych warunków przewozu,

  8. towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność,

  9. towary mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki,

  10. inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

2.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę postanowień pkt.1 traci on prawo do wszelkich roszczeń z tytułu ubezpieczenia przesyłki.Zasady nadawania przesyłek


1. Obowiązkiem nadawcy jest prawidłowe wypełnienie zlecenia zawartego na stronie internetowej

www.ftl.com.pl podanie prawidłowych danych do biura obsługi klienta 32/ 363-25-19.

2. Nadawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres odbiorcy, taki sam jak na zleceniu. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania z prawidłowym pocztowym kodem adresowym odbiorcy stosowanym przez Pocztę Polską.
3. FTL może przyjąć do przewozu przesyłkę, na której brak jest kodu lub podane dane adresowe są nieczytelne nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne nie doręczenie przesyłki lub opóźnienie w doręczeniu, a także za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia przesyłki.

4. Wszelkie informacje dotyczącego trybu doręczenia przesyłki innego niż standardowy tzn. doręczenia w soboty niedziele i święta, zastrzeżenie godziny doręczenia i inne informacje odnośnie niestandardowych terminów doręczeń Nadawca umieszcza na zleceniu lub informując biuro obsługi klienta. W przypadku braku tych informacji na liście przewozowym Zleceniobiorca doręcza przesyłkę jak standardowąOdpowiedzialność doręczenia


1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach:

a) kiedy adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,

b) Przesyłka została źle zaadresowana, w szczególności kiedy występuje błąd w nazwisku odbiorcy, nazwie firmy, nazwie ulicy, numerze kodu i miejscowości odbiorcy.

c) Jeżeli zawartość faktyczna przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy wysłaniu.


d) Wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć między innymi wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, warunki pogodowe uniemożliwiające przemieszczanie lub inne nieprzewidziane, niezależne od FTL zdarzenia.


Opłaty i płatności


Opłata za przesyłki pobierane są według obowiązującego cennika Zleceniobiorcy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo ze Zleceniodawcą, w zależności od tego czy usługa jest jednorazowa czy wielokrotna. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego cennika lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.
Szczegóły wypełniania protokołów


1.W razie opóźnienia w doręczeniu przesyłki odbiorca, w obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy spisuje protokół.
2.W protokole umieszczona zostaje: data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia w doręczeniu przesyłki, podana przez przedstawiciela Zleceniobiorcy.
3.Protokół jest podpisywany przez odbiorcę i przedstawiciela Zleceniobiorcy.
4.Na podstawie spisanego w sposób określony powyżej protokołu Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zwrotu sumy z tytułu opóźnienia w przewozie.
5.Zwrot sumy z tytułu opóźnienia przesyłki następuje w sytuacji, kiedy za opóźnienie w wykonaniu usługi ponosi winę Zleceniobiorca. W takim wypadku kwota zwracana Zleceniodawcy jest równa kwocie zapłaconej za wykonanie usługi.
6.Za opóźnienie w wykonaniu usługi uznaje się nie dostarczenie przesyłki po upływie terminów określonych w trybie przyjmowania i  doręczanie w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata.
7.Za utratę przesyłki z zadeklarowana wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
8.Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy.


Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usługi


1.Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania adresatowi.
2.Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu świadczonych usług ograniczona jest do wysokości 200, 00 (dwieście złotych) PLN. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności ponad tą kwotę.
3.W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki na dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem FTL odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu Zleceniobiorcy upoważniony ubezpieczyciel.
4.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
5.Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
6.W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki bez zadeklarowanej wartości Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności tj. 100,00 PLN..
7.Usługę uznaje się za nienależycie wykonaną, jeśli z winy Zleceniobiorcy nastąpiło:
a) opóźnienie w doręczeniu przesyłki
b) utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki
8.Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli z winy Zleceniobiorcy nie została dostarczona do Adresata w okresie 7 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.
9.Za uszkodzoną uznaje się przesyłkę w razie wystąpienia zmian jej substancji, powodujących obniżenie jej wartości użytkowych.


Reklamacje


1.Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem, , opóźnieniem w jej doręczeniu, utratą, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane w biurze FTL w Sosnowcu, przy ul. Andersa 15.

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżenia z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Zleceniobiorcy przez adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
2.Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje następującym podmiotom:
a)Zleceniodawcy,
b)Odbiorcy ( adresatowi przesyłki) – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz
przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona odbiorcy.
Reklamacje powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnych terminach, które wynoszą do 30-tu dni licząc od dnia następnego po nadaniu przesyłki oraz do siedmiu dni licząc od daty odbioru przesyłki. Oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
3.Reklamacja nie będzie rozpoznawana jeżeli:
a)została zgłoszona lub uzupełniona po upływie terminu wymienionego w ust. 2 pkt b
b)jest nieścisła lub niekompletna
c)została wniesiona przez osobę nieuprawnioną
4.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)nazwę ( lub imię i nazwisko) osoby występującej z reklamacją,
b)tytuł reklamacji,
c)udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych,
d)potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),
e)kwotę roszczenia reklamacyjnego,
f)dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewóz przesyłki,
g)wykaz załączników do reklamacji,
h)podpis osoby składającej reklamację,
5. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w § 15 ust. 4 niniejszego regulaminu Zleceniobiorca informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.
6.Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić, pod rygorem jej utraty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do jej uzupełnienia.
7.Reklamacja jest rozpoznawana i rozstrzygana w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
8.Biuro Zleceniobiorcy powiadamia osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.
9.Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części albo może zostać oddalona.
10.Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiera:
a)uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji,
b)ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
11.Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Zleceniobiorcy.
12.Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
13.Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo Pocztowe przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
14.Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
15.Zleceniodawcy przysługuje prawo skorzystania z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dane osobowe


1. Zleceniodawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę aby Zleceniobiorca przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Zleceniobiorcę usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Zleceniobiorcy.Postanowienia końcowe


1.Regulamin niniejszy w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy. Regulamin niniejszy dostępny jest stronie internetowej Zleceniobiorcy www.ftl.com.pl
2.Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przekazaniem Zleceniobiorcy przesyłki do przewozu.

3. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.